مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: دفاعیه:
:: تدوین راهنمای عملیاتی معلم برای بهبود مهارت خواندن در دوره اول ابتدایی - 1403/2/29 -
:: ارتباط نشخوار فکری و نگرانی با نشانه های تنیدگی پس از سرطان، پریشانی و ترس از عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان - 1403/2/29 -
:: طراحی الگوی سواد دیجیتال به منظور ارتقای سطح صلاحیت حرفه ای معلمان دوره ی متوسطه - 1402/12/19 -
:: تاثیر آموزش برنامه درسی ریاضی مبتنی با قصه گویی بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی - 1402/12/19 -
:: تبیین و نقد معنویت گرائی نوپدید براساس مبانی فلسفی معنویت گرائی قرآنی به منظور ارائه ی چارچوبی نظری برای تربیت معنوی - 1402/12/13 -
:: شناسایی و ارائه مدل یکپارچه مبتنی بر عوامی روانی - اجتماعی و فرهنگی برای بهزیستی روان شناختی زنان ۲۵تا۳۵ ساله - 1402/12/12 -
:: بررسی فرآیند شکل گیری رفتار خود آسیب عمدی در نوجوانان - 1402/12/12 -
:: تبیین درک و تجربه زوجین تازه ازدواج کرده از رضایت زناشویی و طراحی بسته آموزشی مبتنی بر مدل مفهومی تدوین شده - 1402/11/25 -
:: مقایسه تأثیر برنامه توان بخشی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و هدایتگری(مربیگری) مهارت های اجرایی بر کارکردهای شناختی و هیجانی، انگیزش و شایستگی - 1402/11/25 -
:: تحلیل مقایسه ای مولفه های فرهنگ ملی در کتاب های شعر بازاری و غیر بازاری برای کودکان - 1402/11/18 -
:: ارتباط تروما و دلبستگی با کارکردهای اجرایی و تنهایی اجتماعی در افراد مبتلا به آسیب شناختی خفیف: نقش توانمندی ایگو و روان رنجورخویی - 1402/11/17 -
:: تحلیل گفتمان انتقادی «صلح» در اسناد رسمی و برنامه درسی تعلیمات عمومی افغانستان (دوره نظام جمهوری اسلامی (۱۳۸۲ تا ۱۴۰۰) - 1402/11/17 -
:: تبارشناسی نظام تربیت معلم ایران از زمان تاسیس دارالفنون تا تاسیس دانشگاه فرهنگیان - 1402/10/25 -
:: ترسیم و تحلیل حوزه موضوعی مدیریت اطلاعات: مطالعه علم سنجی و مرور متون - 1402/9/18 -
:: تدوین و بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر زمینه سازی هدف در تبعیت از درمان و خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت با نگاه به انعطاف پذیری شناختی - 1402/9/15 -
:: ارزشیابی برنامه درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی (چهارم ،پنجم،ششم ) از نظر اسناد بالا دستی - 1402/9/5 -
:: تبیین مبانی اخلاق مدیریت پسا ساختارگرایانه با تاکید بر آراء فوکو و اشارات آن بر کنشگری مدیران - 1402/9/5 -
:: تاثیر القای تجارب هیجانی بر تکانشگری ،حساسیت اضطرابی وکنترل شناختی براساس استفاده مفرط از گوشی هوشمند در نوجوانان - 1402/8/14 -
:: رابطه بین شفقت به خود و تنظیم هیجان با خوردن هیجانی: نقش واسطه ای اعتیاد به گوشی هوشمند - 1402/8/13 -
:: کاربست مداخله چندمؤلفه ای انگیزش و درگیریِ تحصیلی برای دانش آموزانِ دوره متوسطه دارای پیشرفت تحصیلیِ پایین: اثرها بر انگیزش و درگیریِ تحصیل - 1402/6/28 -
:: تأثیر آموزش ایجاد استنباط بر درک مطلب خواندن دانش آموزان دوره ی دوم ابتدایی با ناتوانی یادگیری زبان شفاهی و نوشتاری - 1402/6/28 -
:: تأثیر درگیر شدن والدین در پوشه کار ابر- محور بر مشغولیت تحصیلی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر - 1402/6/28 -
:: مقایسه اثر بخش طرحواره درمانی گروهی و درمان گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر فرسودگی شغلی / زناشویی و تاب آوری خانواده پرستاران متاهل - 1402/6/27 -
:: مدل یابی بهزیستی روان شناختی بر پایه های تروماهای اولیه سبک دلبستگی ، نقش میانجی خود شناسی انسجامی و انعطاف پدیری روان شناختی - 1402/6/27 -
:: طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی شهروند الکترونیک در دوره دوم ابتدایی - 1402/6/26 -
:: تدوین مدل روان شناختی خود معاینه گری سرطان پستان، در زنان ایرانی و بررسی اثر بخشی اقدام پیشگیرانه مبتنی بر آن - 1402/6/26 -
:: طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی دوره اول متوسطه بر اساس نظریه هوش های چندگانه گاردنر - 1402/6/26 -
:: تحلیل- گفتمان انتقادی-خصوصی سازی آموزش و پرورش- انقلاب اسلامی - 1402/6/21 -
:: طراحی الگوی مفهمومی تربیت بر اساس مبانی فلسفی برگرفته از سخنان امام علی (ع) - 1402/6/20 -
:: ساخت شکنی مولفه های کلاس درس معکوس مبتنی بر اندیشه های دریدا - 1402/6/20 -
:: مطالعه کیفی فرایند تصمیم گیری در اقدام به خیانت زناشویی - 1402/6/18 -
:: مرور سیستماتیک بر اهمالکاری تحصیلی وارائه مدل ساختاری رابطه ی کارکردهای اجرایی مغزی و سیستم های مغزی - رفتاری با اهمالکاری تحصیلی - 1402/6/18 -
:: روابط ساختاری رفتارهای مرتبط با سلامت قلب در جمعیت عمومی و ارزیابی مقدماتی مداخله مبتنی بر مدل در واکنش-های قلبی عروقی، رفتارهای مرتبط با سل - 1402/6/18 -
:: مطالعه شکل‌گیری، تداوم و فروپاشی رابطه زوج‌ها در ایران و عوامل مؤثر در آن به‌منظور ارایه مدل پیشنهادی ازدواج - 1402/6/18 -
:: بررسی طرد و نادیده گرفته شدن بر تهدید نیازها، خلق‌ و پاسخ‌های مقابله‌ای در کاربران جوان استفاده‌کننده از شبکه‌های اجتماعی - 1402/4/11 -
:: مردم نگاری انتقادی تجارب دانش آموزان کورد پایه اول دبستان در مواجهه با گفتمان مدرسه - 1402/4/3 -
:: نقش تشخیصی اختلالات خلقی، تیپ شخصیتی D، ضربه های روانی دوران کودکی در خطر ابتلا به سرطان - 1402/3/31 -
:: رابطه میان صفات شخصیتی با رضایت شغلی با نقش میانجی ادراک از عدالت رویه ای و استرس شغلی - 1402/3/29 -
:: پیش بینی تجربه سوگ بر اساس سبک های دلبستگی و مکانیزم های دفاعی - 1402/3/29 -
:: بررسی ارتباط اعتیاد به غذا با استرس، اضطراب و افسردگی با مطالعه نقش واسطه ای تکانشگری، تنظیم هیجانی و کرونوتایپ در بین نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال - 1402/3/29 -
:: تحلیل بیانیه ی فلسفه ی تدریس دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ارائه ی چارچوب مناسب جهت ارتقاء آن - 1402/3/7 -
:: طراحی الگوی برنامه درسی جهانی محلی مطالعات اجتماعی با تکیه بر نظریه رابرتسون و ارزشیابی برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش ایران - 1402/3/6 -
:: بررسی مکانیسم تغییر درمان شناختی رفتاری کلاسیک (CBT) و پارادایم نوشتن ابزاری (EWP)؛ در کیفیت زندگی، عملکرد سیستم ایمنی و - 1402/3/6 -
:: تعیین الگوی مفهومی تربیت جنسی در فضای مجازی بربنیاد رویکرد فلسفه برای کودکان - 1401/12/20 -
:: مدل یابی ساختاری پیش بینی خودمدیریتی درد بر اساس مهارت های ذهن آگاهی ، باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا - 1401/12/20 -
:: بررسی تحلیل تشخیصی طرحواره شناختی جنسی،باور های جنسی و احساس گناه در زنان مبتلا به واژینیسموس اولیه و زنان متاهل سالم - 1401/12/15 -
:: بازنمایی تصویر وجایگاه کشورها در کتب درسی دوره متوسطه دوم ایران ازطریق تحلیل گفتمان پسا استعمارگرایی - 1401/12/8 -
:: زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر، تعارض زناشویی ، بهبود صمیمیت در زنان متاهل - 1401/12/2 -
:: پیش بینی هماهنگی زناشویی بر اساس پاسخ گویی ادراک شده توسط همسر، تعهد زناشویی و بخشایندگی - 1401/12/2 -
:: رابطه سرزندگی تحصیلی و استرس تحصیلی با احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه - 1401/12/2 -
صفحه 1 از 6    
اولین
قبلی
1