از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "الزامات اخلاقی در تهیه و انتشار مقالات بین المللی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 

دفعات مشاهده: 1570 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "مقدمه ای بر آزمون هوشی استنفورد بینه "

 | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 


لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

لینک کارگاه:
https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1486 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "آشنایی با نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی استوری لاین"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir

لینک کارگاه:
https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1599 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "تنظیم هیجان در گستره علوم روانشناختی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/30 | 

لینک ثبت نام:
https://workshop.khu.ac.ir
لینک کارگاه:
https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1421 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "پارادایم های رایج در عرصه پژوهش و تاکید بر روش های پژوهش کیفی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/28 | لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

مجازی برگزار می شود:

https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1464 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه " همدلی در روان درمانی،چرا و چگونه؟"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | 


لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

مجازی برگزار می شود:

https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1494 بار   |   دفعات چاپ: 120 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "مقدمه ای بر روان درمانگری پویشی،بخش دوم "

 | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

مجازی برگزار می شود:

https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1476 بار   |   دفعات چاپ: 117 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "ضرورت درمانجویی درمانگران"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | 


لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

مجازی برگزار می شود:

https://vc۳.khu.ac.ir/psych-class

دفعات مشاهده: 1570 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "نسخه جدید تست شخصیت سرشت و منش کلونینجر"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | 


لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1528 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "علم و شبه علم در روانشناسی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/23 | 


لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1569 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "مشکلات روش تحقیق و آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی "

 | تاریخ ارسال: 1401/9/13 | 


لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1500 بار   |   دفعات چاپ: 110 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "تحلیل عاملی و معادلات ساختاری در روانشناسی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/13 | لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1487 بار   |   دفعات چاپ: 112 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "آموزش کتل عاملی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1598 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "کاربرد روش بلنداندیشی در پژوهش های روانشناسی،علوم تربیتی و علم اطلاعات"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1541 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "مقدمه ای بر رواندرمانگری پویشی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/6 | 
لینک ثبت نام:
http://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1572 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "روش پژوهش تحلیل انتقادی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/5 | لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1544 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۱،کارگاه "روش نگارش مقاله علمی پژوهشی"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/5 | 


 
لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1663 بار   |   دفعات چاپ: 127 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "آشنایی با علوم داده"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/2 | 


 
لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1654 بار   |   دفعات چاپ: 151 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

از مجموعه برنامه های جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۱،کارگاه "تشخیص از طریق مشاهده"

 | تاریخ ارسال: 1401/9/1 | 
لینک ثبت نام
https://workshop.khu.ac.ir

دفعات مشاهده: 1677 بار   |   دفعات چاپ: 136 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر