اطلاعیه های دفاع از رساله و پروپوزال دکتری

به اطلاع می رساند تمام دفاع رساله ها در اتاق مجازی ۱ و دفاع ارشد ها در اتاق مجازی ۲ تشکیل می شود.این لینک ها برای شرکت سایر دانشجویان و تماشاگران می باشد .
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای محمد رضایی (روانشناسی تربیتی)

آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rv۰۳mj۸h۱k۰۹/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۶ مه ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۶ مه ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم مروتی (علم اطلاعات؛ ارزیابی نقش جنبش دسترسی ازاد در اشاعه پژوهشهای کووید ۱۹ )
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rhxujlujb۶p۱/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۲۰ مه ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۲۰ مه ۲۰۲۱، ۴:۳۰
نام کلاس
جلسه دفاع رساله دکتری آقای اقبالی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rbyn۹npe۸wlv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۹ مه ۲۰۲۱، ۲:۳۰
نام کلاس
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم دین دوست (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rmkoo۸hta۴۱r/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۲۲ مه ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۲۲ مه ۲۰۲۱، ۴:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم نیوشا باقری (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rd۰nskrotjfw/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۱، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۱، ۶:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم سجادیان (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rxbu۱۵۰zgycs/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۱، ۱۱:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای محمد رضا علیپور (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rvbbc۳۵axmp۴/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۸ مه ۲۰۲۱، ۴:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۸ مه ۲۰۲۱، ۷:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای یزدانی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rrhi۴۷by۳irv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۱ آوریل ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۱ آوریل ۲۰۲۱، ۱:۴۵
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم شیرمحمدی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rtwg۶ig۱tdgk/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۸ آوریل ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۸ آوریل ۲۰۲۱، ۱:۴۵
خلاصه کلاس
جلسه دفاع رساله دکتری آقای بامداد (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rgwo۳۸mi۶ngq/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۱، ۹:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۱، ۱۲:۴۵
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم تیموری (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rj۲k۸n۵aqt۶۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۱، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۱، ۶:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای علیپور (موسسه)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۹۸fmbwbbljl/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۱۶ مارس ۲۰۲۱، ۴:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۱۶ مارس ۲۰۲۱، ۷:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم جمشیدی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rlr۵onfmig۰a/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۱:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای رییسی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۳xbgbf۴fwwi/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۱۱ مارس ۲۰۲۱، ۹:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۱۱ مارس ۲۰۲۱، ۱۲:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم دهقان (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/ruio۵yrrdbuv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۱، ۱۱:۵۰
زمان پایان کلاس
یکشنبه، ۱۴ مارس ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه پیش دفاع رساله دکتری خانم مظفری (روانشناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۸j۴pyxat۳۴۷/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۱۰:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم دهقان (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/ruio۵yrrdbuv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۷ مارس ۲۰۲۱، ۱۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۷ مارس ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم سلیمیان ریزی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rgz۲pyy۷fazv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۱، ۱۰:۱۵
جلسه دفاع رساله دکتری خانم محمد علیپور (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rpmk۴m۵۹۱۰do/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۹ مارس ۲۰۲۱، ۹:۲۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۹ مارس ۲۰۲۱، ۱۱:۴۵
جلسه دفاع رساله دکتری خانم مظری (روانشناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rs۳qcw۶zbcn۷/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۱، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ مارس ۲۰۲۱، ۶:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای هاشمی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۸f۰g۳aoyf۲۵/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۱، ۲:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۱، ۵:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم گلرخی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/riimbu۸lqbhk/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۱، ۱۲:۰۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۱، ۳:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای بلوردی (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rzcgy۷d۴qnjo/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۱، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۱، ۳:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای پورنژدی (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۴۵adnbiatu۳/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۷ مارس ۲۰۲۱، ۹:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۷ مارس ۲۰۲۱، ۱۲:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای کهنسال (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rb۸fxbvn۲zmp/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۹ مارس ۲۰۲۱، ۴:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۹ مارس ۲۰۲۱، ۷:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم رویایی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۳mcrk۱mpek۸/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۱۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم کیانی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۷۰o۹۲yqvzyi/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۶ مارس ۲۰۲۱، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۶ مارس ۲۰۲۱، ۶:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم رضایی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rrs۴zx۰gc۷uw/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۹ مارس ۲۰۲۱، ۱:۲۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۹ مارس ۲۰۲۱، ۴:۳۰
جلسه پیش دفاع رساله دکتری آقای هاشمی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۸f۰g۳aoyf۲۵/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۴ مارس ۲۰۲۱، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۴ مارس ۲۰۲۱، ۶:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای بامداد (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rgwo۳۸mi۶ngq/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۰ مارس ۲۰۲۱، ۱۰:۴۵
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم احمدوند (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۷taq۶۶onabd/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۱، ۴:۵۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۱۳ مارس ۲۰۲۱، ۷:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای صمدی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rk۴۲۳۵l۲۵kaa/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳۱ مارس ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳۱ مارس ۲۰۲۱، ۱۰:۳۰
جلسه پیش دفاع خانم کیانی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۷۰o۹۲yqvzyi/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
شنبه، ۲۷ فوریه ۲۰۲۱، ۳:۲۰
زمان پایان کلاس
شنبه، ۲۷ فوریه ۲۰۲۱، ۵:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای اینانلو (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rzcovzc۸hsfx/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ۸:۲۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ۱۰:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم اعرابی (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rkts۷۲l۴nrq۵/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، ۴:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم تمرچی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rfw۰ac۴vt۶۰۸/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، ۱:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای شیرین کام (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rb۴iu۱f۴abuv/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
پنجشنبه، ۱۸ فوریه ۲۰۲۱، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
پنجشنبه، ۱۸ فوریه ۲۰۲۱، ۳:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای پوریا اسماعیل زاده (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۰yodn۸rv۸۳z/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۲:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۵:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم رمضانی (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/radrdlaf۳r۹u/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱، ۱۰:۱۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای شاکری (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rbjdrqkpy۴yb/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱، ۴:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری خانم حاجی احمدی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۳wa۸gzlxn۱m/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۷ فوریه ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای تقی پور (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rk۲jki۵gjubx/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۱۰:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۱:۴۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای نونهال (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rhyz۳wfpfx۰c/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۳:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای نصیری (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rgp۳vua۰f۹kr/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۱۱:۰۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۱:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای امیری (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rx۸uag۹slkg۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۸:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۵ فوریه ۲۰۲۱، ۱۱:۱۰
جلسه پیش دفاع آقای سامان نونهال (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۴۲wiufgvyo۹/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳ فوریه ۲۰۲۱، ۱۰:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳ فوریه ۲۰۲۱، ۱۲:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتر خانم هراتی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rh۲۴sx۰w۳zyj/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳ فوریه ۲۰۲۱، ۶:۲۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳ فوریه ۲۰۲۱، ۹:۱۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم علوی (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rhb۸q۲u۶qayt/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۱، ۱۰:۵۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱ فوریه ۲۰۲۱، ۱:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم قویدل (دانش شناسی و علم اطلاعات)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rp۸xperkzow۲/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
جمعه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱، ۳:۵۰
زمان پایان کلاس
جمعه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱، ۶:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای سروری (دانش شناسی و علم اطلاعات)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/ror۴iq۲x۴hl۶/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
جمعه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
جمعه، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱، ۴:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی آقای تقدسی (روانشناسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۵۷d۹cn۰pop۹/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱، ۱۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع رسال دکتری آقای جواهری پور (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rvv۷۲mbht۹vr/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱، ۱۱:۲۰
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱، ۱:۴۵
جلسه دفاع رساله دکتری خانم کابلی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rqchj۰vx۵ter/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، ۱۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، ۲:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی آقای فولادی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۰۲yu۵۲۲۴pj۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۲۶ ژانویه ۲۰۲۱، ۱۰:۳۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی آقای دادگر (روانشناسی سلامت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/reqvled۷y۲۹j/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ۷:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ۱۰:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای خسروی (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rkuupo۲v۴uwc/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، ۱:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، ۴:۵۰
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی رساله دکتری خانم دوایی (روان شناسی تربیتی)
آدرس کلاس
https://vc.khu.ac.ir/rgram۴lhp۰es/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ۱۲:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ۳:۳۰
جلسه دفاع رساله دکتری آقای فرهادی پور (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
https://vc.khu.ac.ir/r۵nmror۵۶fly/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ۵:۵۰
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰، ۸:۴۵
جلسه پیش دفاع خانم کابلی (روانشناسی تربیتی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/reyjl۴nccv۹۲/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳ دی ۱۳۹۹، ۱:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳ دی ۱۳۹۹، ۴:۴۵ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری خانم یاسمی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rmkbcnjrml۰۶/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۵:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۸:۴۵ عصر
جلسه پیش دفاع رساله آقای فرهادی پور (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/riogmro۸lrit/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۶:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۰ عصر
جلسه پیش دفاع آقای جواهری (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/rgzyv۰eq۱x۴j/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۶:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۰ عصر
جلسه پیش دفاع خانم یاسمی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/re۷d۱nl۱۴m۴c/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۶:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۰ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری خانم عقیلی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۱۱tr۸۷d۵nt۸/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۰ صبح
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای ربیعی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۹۴۷fw۵۷ud۵c/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۹:۵۰ صبح
زمان پایان کلاس
دوشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵ عصر

جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای رضا بابایی (مشاوره)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/roudegdukrnh/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹، ۸:۲۰ صبح
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۰ صبح
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم صائمین (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
http://vc۲.khu.ac.ir/r۳s۸۰y۸۰d۱um/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹، ۱:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹، ۴:۴۵ عصر
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای دادگر (روان شناسی سلامت)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rlaguxdukx۴۵/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۰ صبح
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۳۰ عصر

جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای رسولی (روان شناسی سلامت)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rbq۱bt۱yjzgz/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵ صبح
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۹، ۱:۴۵ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای افشاری زاده (روان شناسی تربیتی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rbotwh۸yupu۹/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۴:۴۵ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۷:۴۵ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سعید ترابی (روان شناسی تربیتی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rc۱j۳۷x۶wk۰p/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۳:۴۵ عصر
زمان پایان کلاس
یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۶:۳۰ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری آقای عبدی (روان شناسی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/r۱g۴nelihrvh/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵ صبح
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹، ۲:۳۰ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری خانم مهرناز الله بخش (علم اطلاعات و دانش شناسی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/r۱jqvz۹k۳dsg/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
یکشنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰ صبح
زمان پایان کلاس
یکشنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۹، ۱:۴۵ عصر
جلسه دفاع رساله دکتری خانم مریم مغفوری (فلسفه تعلیم و تربیت)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rv۴s۷kip۴g۲۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۵ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۹، ۳:۴۵ عصر
نام کلاس
جلسه دفاع رساله دکتری آقای رحیم قاسمی (علم اطلاعات و دانش شناسی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rjc۱۱uy۱bv۸۰/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
سه‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۱:۴۵ عصر
زمان پایان کلاس
سه‌شنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۹، ۴:۳۰ عصر

جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری خانم رضایی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/r۵l۲cdf۲۳gmk/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹، ۱:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹، ۴:۱۵ عصر
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای علیرضا امیری (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rjpr۳ewh۵۵pw/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹، ۳:۵۰ عصر
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹، ۶:۵۰ عصر
جلسه دفاع پیشنهادنامه پژوهشی دکتری آقای عقیل قاسمی (برنامه ریزی درسی)
آدرس کلاس
https://vc۳.khu.ac.ir/rpcdtx۲l۰kak/
More Meeting Detail
دیدن جزئیات سرور کلاس
زمان شروع کلاس
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۰ صبح
زمان پایان کلاس
چهارشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۹، ۱:۴۰ عصر
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 17812 بار   |   دفعات چاپ: 649 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر