مقالات منتخب گروه آموزشی مدیریت آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/7 | 
A
Exploring instructional leadership in Iranian primary schools:
Perspectives of successful principals
عنوان مقاله
Zeinabadi, H., Kouhsari, M., & Gurr, D اسامی نویسندگان 
International Journal of Leadership in Education عنوان مجله
https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۳۶۰۳۱۲۴.۲۰۲۰.۱۸۵۳۲۴۴  مقاله DOI
۲۰۲۰ سال انتشار
پروژه درسی ، درس روش تحقیق برگرفته از
B
Principals’ role in teachers’ knowledge-sharing beliefs, intention, and behaviour in Iranian schools: exploring the impact of knowledge-sharing leadership عنوان مقاله
Zeinabadi, H. اسامی نویسندگان 
Journal of Educational Administration عنوان مجله
https://doi.org/۱۰.۱۱۰۸/JEA-۰۹-۲۰۲۱-۰۱۶۸.  مقاله DOI
۲۰۲۲ سال انتشار
طرح پژوهشی برگرفته از
C
A systematic review on university instructors’ roles and competencies in online teaching environments عنوان مقاله
Khodabandelou, R., Chaharbashloo, H., Ghaderi, M., Zeinabadi, H., & Karimi, L. اسامی نویسندگان 
Interactive Learning Environments عنوان مجله
https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۰۴۹۴۸۲۰.۲۰۲۲.۲۱۵۲۰۵۷  مقاله DOI
۲۰۲۲ سال انتشار
طرح پژوهشی برگرفته از
D
Breaking down the walls of weak knowledge-sharing among Iranian teachers: Investigating a less-considered leadership role of principals عنوان مقاله
Zeinabadi, H. اسامی نویسندگان 
Educational Management Administration & Leadership عنوان مجله
https://doi.org/۱۰.۱۱۷۷/۱۷۴۱۱۴۳۲۲۰۹۶۸۱۶۰  مقاله DOI
۲۰۲۳ سال انتشار
طرح پژوهشی برگرفته از


آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، آقای دکتر حسن رضا زین آبادی و آقای دکتر حسین عباسیان
 
Exploring positive school leadership practices in Iranian primary schools عنوان مقاله
Kouhsari, M., Naveebrahim, A., Zeinabadi, H., & Abbasian, H. اسامی نویسندگان 
International Journal of Leadership in Education عنوان مجله
https://doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۱۳۶۰۳۱۲۴.۲۰۲۲.۲۰۵۲۷۵۹.  مقاله DOI
۲۰۲۲ سال انتشار
رساله دکتری برگرفته از

آقای دکتر حسن رضا زین آبادی و آقای دکتر حسین عباسیان
 
Principal’s leadership and teacher-to-teacher knowledge-sharing in Iranian schools: Developing and validating a multi-dimensional scale عنوان مقاله
Zeinabadi, H., & Abbasian, H. اسامی نویسندگان 
Educational Management Administration & Leadership عنوان مجله
 مقاله DOI
۲۰۲۲ سال انتشار
طرح پژوهشی برگرفته از

دفعات مشاهده: 951 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر