تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
خوش نشین لنگرودی، زهره دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی khoshneshin70 [at] yahoo.com
رستگارپور، حسن دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی دانشیار تکنولوژی آموزشی h_rast1 [at] yahoo.com
فاضلیان، پوراندخت دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی pouran_fazelian [at] yahoo.com
معتمدی، وحید دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی motamedi [at] khu.ac.ir
مقدم، علیرضا دکترای تخصصی تکنولوژی آموزشی استادیار تکنولوژی آموزشی ar_maqadam [at] yahoo.com

مدیر گروه: دکتر حسن رستگارپور