تکنولوژی آموزشی تکنولوژی آموزشی

 

گروه تکنولوژی آموزشی در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
۱. کارشناسی تکنولوژی آموزشی روزانه (کرج) دریافت برنامه ترمی
۲. کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی روزانه (کرج)‌ و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی