فلسفه  آ. پ فلسفه آ. پ

اعضای هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
برخورداری، رمضان دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش استادیار فلسفه آموزش و پرورش ramazanbarkhordari [at] gmail.com
حبیبی، رضا کارشناسی ارشد فلسفه علم مربی فلسفه علم habibir [at] khu.ac.ir
صالحی، اکبر دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش استادیار فلسفه آموزش و پرورش salehihidji2 [at] yahoo.com
ضرغامی، سعید دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش zarghamii2005 [at] yahoo.com
قائدی، یحیی دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش دانشیار فلسفه آموزش و پرورش، فلسفه برای کودکان yahyaghaedy [at] yahoo.com
کشاورز، سوسن دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش استادیار فلسفه آموزش و پرورش rayhaneh2001 [at] yahoo.com
محمودنیا، علیرضا دکترای تخصصی فلسفه آموزش و پرورش استادیار فلسفه آموزش و پرورش alirezamahmmudnia [at] yahoo.com

مدیر گروه: دکتر علیرضا محمودنیا