فلسفه آ. پ فلسفه آ. پ

 

گروه فلسفه تعلیم و تربیت در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
۱. کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت روزانه (کرج)‌ و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
۲. دکترای تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت روزانه (کرج)‌ و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
۳. کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی روزانه (کرج) دریافت برنامه ترمی