نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

  

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری متقاضی شرکت در آزمون جامع می رساند ، آزمون در روز چهارشنبه مورخ 24/8/96  بطورهمزمان در تهران و کرج طبق برنامه ی زیر برگزار می شود .

تذکر: دانشجویان گرامی باید تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/8/96 مجوز آزمون جامع را دریافت نمایند.

درصد

محل امتحان

مواد امتحانی

رشته

100/0 کتبی

تهران

     -  روانشناسی رشد و یادگیری

     -  شخصیت و آسیب شناسی روانی

     -  آمار و روش تحقیق

روانشناسی عمومی

50 /0 کتبی

50/0 مصاحبه

تهران

-        حوزه تربیتی(با تاکیدبر رشد، یادگیری و شناختی)

-        حوزه کمی (با تاکید برآمار و روش تحقیق،تحلیل عاملی ، طرح های آزمایشی و روان سنجی)

روانشناسی تربیتی

50 /0 کتبی

50/0 مصاحبه

تهران

-        روش شناسی

-        برنامه ریزی درسی

-        نظریه های برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

100/0 کتبی

کرج

-        طرح های تجربی تحقیق و تحلیل اطلاعات

-        نظریه های مشاوره و رواندرمانی

-        نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده، تحصیلی و شغلی

مشاوره

50/0 کتبی

50/0 مصاحبه

تهران

-        مربیان بزرگ

-        تعلیم و تربیت اسلامی

-        مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

-        روش تحقیق

( می توانید به سه مورد به دلخواه پاسخ دهید)

 

تاریخ و فلسفه

 تعلیم و تربیت

 

60/0 کتبی

40/0 مصاحبه

تهران

-        آمار و روش تحقیق

-        روانشناسی سلامت

-        مداخله در بیماریهای مزمن

روانشناسی سلامت

 

 

برگزار نمی شود/

علم اطلاعات و  دانش شناسی