نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

فرم های تسویه حساب ------- فرم شرکت در جلسه دفاع   ----- 

فرمهای ارشد فرمهای ارشد

فرم‌ها 

فایل‌ها

فرایند انجام پایان نامه کارشناسی ارشد را لطفاً مطالعه کنید.

 

فرایند کارشناسی ارشد

چگونگی تأیید پروپوزال توسط استاد راهنما،‌ استاد مشاور و گروه و دانشکده در این راهنما توضیح داده شده است.