مجلات مجلات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دارای جهار مجله علمی پژوهشی به شرح زیر است.

تعامل انسان و اطلاعات دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی