روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی

اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی عمومی

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه تلفن داخلی
شاهقلیان، مهناز دکترای تخصصی روانشناسی استادیار سلامت، نوروسایکولوژی mshahgholian [at] gmail.com ۲۳۲۹
عبداللهی، محمد حسین دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار شناختی، نوروسایکولوژی، یادگیری abdollahimh [at] yahoo.fr ۲۳۳۰
فرمهینی فراهانی، محمد نقی دکترای تخصصی روانشناسی استاد شخصیت، سلامت faramn37 [at] yahoo.com ۲۷۴۲
منطقی، مرتضی دکترای تخصصی روانشناسی استاد رشد، تربیتی Mehran_manteghi [at] yahoo.com ۲۳۲۹
هاشمی رزینی، هادی دکترای تخصصی روانشناسی استادیار روانشناسی کودکان استثنایی Hadi_hashemie [at] yahoo.com  
یاریاری، فریدون دکترای تخصصی روانشناسی استادیار استثنایی، تجربی fyaryari [at] yahoo.com ۲۳۸۳

مدیر گروه: دکتر محمد حسین عبداللهی