روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
حسن آبادی، حمید رضا دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی استادیار آمار، روانشناسی تربیتی، یادگیری Hrhassanabadi [at] gmail.com
صرامی فروشانی، غلامرضا دکترای تخصصی روانشناسی استادیار آمار، روش تحقیق، سنجش ghrsar [at] yahoo.com
عرب زاده،‌مهدی دکترای تخصصی روانشناسی استادیار روانشناسی تربیتی mehdiarabzadi [at] gmail.com
کاوسیان، جواد دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی استادیار روانشناسی تربیتی j-kavousian [at] yahoo.com
کدیور، پروین دکترای تخصصی روانشناسی استاد تمام روانشناسی تربیتی، یادگیری، رشد kadivar220 [at] yahoo.com
کرامتی، هادی دکترای تخصصی روانشناسی استادیار روانشناسی تربیتی، یادگیری، رشد dr.hadikeramati [at] gmail.com

مدیر گروه: دکتر پروین کدیور