روانشناسی تربیتی روانشناسی تربیتی

گروه روانشناسی تربیتی در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
۱. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه چهارترمه
۲. دکترای روانشناسی تربیتی روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه ترمی