نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دارای هشت گروه آموزشی است.

از طریق پیوندهای زیر می‌توانید به صفحات مربوط این  گروه‌ها بروید.

گروه روانشناسی (عمومی):          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها 

گروه روانشناسی تربیتی:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها

گروه روانشناسی بالینی:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها

گروه مشاوره و راهنمایی:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها

گروه تکنولوژی آموزشی:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها

گروه مطالعات برنامه درسی:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها

گروه فلسفه تعلیم و تربیت:          مدیر و اعضای گروه؛          درسها وگرایشها