ریاست ریاست

رئیس و معاونان

محمد حسین عبداللهی یحیی قائدی

رئیس دانشکده

دکتر محمد حسین عبداللهی

معاون پژوهشی

دکتر یحیی قائدی

معاون آموزشی

دکتر داریوش علیمحمدی

حضور در کرج: یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه

حضور در تهران: شنبه، و سه شنبه

حضوردر کرج: شنبه- دوشنبه- سه شنبه

 

حضور در کرج: شنبه،دوشنبه و چهارشنبه     حضور در تهران: یکشنبه و سه شنبه

 

دفتر مدیریت دانشکده کرج
تلفن و فکس کرج: ۳۴۵۵۱۰۲۴
شماره داخلی کرج: ۲۳۳۰
مسئول دفتر کرج: خانم اکرم غلامی
 
دفتر مدیریت دانشکده تهران
تلفن تهران: ۸۸۸۴۸۹۳۸
فکس تهران: ۸۸۸۴۸۹۳۸
تلفن داخلی تهران: ۴۴۱۶
تلفن مستقیم اتاق معاونان: ۸۸۳۰۶۶۵۲
مسئول دفتر تهران: خانم سیمین دانیالی