برنامه ریزی درسی برنامه ریزی درسی

 

گروه برنامه‌ریزی درسی در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
۱. کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی روزانه (کرج) دریافت برنامه ترمی
۲. کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
۳. کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
۴. دکترای برنامه‌ریزی درسی روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی