روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
اکبری، مهدی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی استادیار آسیب شناسی، تشخیص، درمانهای شناختی و رفتاری akbari.psy [at] gmail.com
برجعلی، محمود دکترای تخصصی روانشناسی استادیار آسیب‌شناسی، تشخیص، درمان m_borjali [at] yahoo.com
حاتمی، محمد دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار فنون مصاحبه، تشخیص،درمان hatami513 [at] gmail.com
حسنی، جعفر دکترای تخصصی روانشناسی دانشیار نوروسایکولوژی، روانسنجی hasanimehr57 [at] yahoo.com
محمدخانی، شهرام دکترای تخصصی روانشناسی بالینی دانشیار آزمونهای عینی و فرافکن، تشخیص، درمان sh.mohammadkhani [at] gmail.com
محمدی، شهناز دکترای تخصصی روانشناسی استادیار رشد، روانشناسی زنان smohammadi777 [at] yahoo.com
مرادی، علیرضا دکترای تخصصی روانشناسی بالینی استادتمام آزمون‌های شناختی، تشخیص،درمان moradi90 [at] yahoo.com
خانم دکتر مقدسین دکترای تخصصی روانشناسی استادیار
1- سنجش و اندازه گیری در حوزه روانشناختی، علوم شناختی
2- روش شناسی و آمار
3- اصول ساخت آزمونهای روانشناختی و تربیتی
4- سنجش انطباقی کامپیوتری
5- روشهای اندازه گیری جدید IRT
mmoghadasin@yahoo.com
نوری، ربابه دکترای تخصصی روانشناسی بالینی استادیار گروه درمانی، تشخیص، درمان rynoury [at] yahoo.com

مدیر گروه: دکتر علیرضا مرادی