روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی

گروه روانشناسی بالینی در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.

۱. کارشناسی روانشناسی بالینی – روزانه – کرج- دریافت برنامه ترمی

۲. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه چهارترمه

۳. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک – روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه چهارترمه

۴. دکترای سلامت روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه ترمی