دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

ارزشيابي نظام ها و خدمات اطلاعاتي

نام درس ارزشيابي نظام ها و خدمات اطلاعاتي
کد درس 1413581
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز