دروس ارائه شده دروس ارائه شده

« بازگشت

اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي

نام درس اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي
کد درس 1412755
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز