دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 303 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار استنباطي 1414076 3 01 مسعود گرامي پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) -
اموزش وپرورش ابتدائي و000متوسطه 1411029 3 01 مجید علی عسگری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) -
اموزش وپرورش پيش دبستاني 1412038 2 01 عفت عباسی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) -
اموزش وپرورش تطبيقي 1412056 2 02 وحید معتمدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
اموزش وپرورش تطبيقي 1412056 2 01 مجید علی عسگری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) -
آموزه هاي روانشناسي در قرآن و حديث 1 1414101 2 01 محمود برجعلي هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
انگيزش وهيجان 1414035 3 01 جعفر حسنی هرهفته يك شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) -
انگيزش و هيجان 1414086 2 01 مهناز شاهقلیان هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) -
بازاريابي اطلاعات 1413586 2 01 نصرت ریاحی نیا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
برنامه ريزي آموزشي 1417716 2 55 یحیی قائدی هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
برنامه ريزي آموزشي 1417716 2 01 یحیی قائدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) -
برنامه ريزي درسي 2 1412797 2 65 مجید علی عسگری هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) -
برنامه ريزي درسي 1417723 2 65 مجید علی عسگری هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
برنامه ريزي درسي ابتدائي 1412230 2 01 عليرضا مقدم هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) -
برنامه ريزي درسي درآموزش وپرورش متوسطه ( 1412758 2 55 عفت عباسی هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
پروژ ه 1411059 3 01 اسمعیل اسدپور هرهفته شنبه (13:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 16:30) -
پروژه تحقيقاتي(آموزش محور) 1414837 4 55 غلامرضا صرامي فروشاني ( - ) -
پروژه تحقيقاتي(آموزش محور) 1417719 4 56 سعید ضرغامی همراه ( - ) -
پروژه تحقيقاتي(آموزش محور) 1417719 4 55 اكبر صالحی هرهفته يك شنبه (15:30 - 17:30) -
پژ وهشهاي عملي 1414047 4 02 شهناز محمدی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 17:30) -
نمایش 21 - 40 از 303 نتیجه
از 16