دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
نظريه هاي يادگيري كاربردي 1414720 2 01 پروین كدیور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
نظريه هاي يادگيري وروشهاي تدريس 1412823 2 01 غلامرضا حاجی حسین نژاد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) -
نظريه وروشهاي آموزش 1414721 2 55 پروین كدیور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) -
نمایش 301 - 303 از 303 نتیجه
از 16