دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 303 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احساس وادراك 1414011 2 01 مهناز شاهقلیان هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
احساس وادراك 1414011 2 02 مهناز شاهقلیان هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) -
اختلالات يادگيري 1414723 2 01 حميدرضا حسن آبادي هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) -
ارتباطات و سيبرنتيك 1413559 2 65 یزدان منصوریان هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) -
ارزشيابي نظام ها و خدمات اطلاعاتي 1413581 2 55 یزدان منصوریان هرهفته يك شنبه (17:30 - 19:30) -
آزمونهاي شناختي درروانشناسي باليني 1414777 2 01 علیرضا مرادی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
اسيب شناسي رواني 1 1414026 2 02 محمد حاتمی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) -
اسيب شناسي رواني 2 1411108 2 01 اسمعیل اسدپور هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) -
آسيب شناسي رواني با توجه به مسايل خاص فرهنگ ايران 1414888 2 65 محمدنقی فرمهینی فراهانی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) -
اشنائي باكتابخانه واصول كتابداري 1412018 2 02 سمیه سادات آخشیک هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) -
اشنائي باكتابخانه واصول كتابداري 1412018 2 01 سمیه سادات آخشیک هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) -
اشنائي بامفاهيم وروش تدريس رياضي 1412046 2 01 بلال ايزانلو هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
آشنايي با فلسفه اسلامي 1414090 2 01 رضا حبیبی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) -
آشنايي با فلسفه اسلامي 1414090 2 02 رضا حبیبی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) -
اصول طراحي پيامهاي آموزشي 1412220 2 01 عليرضا مقدم هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) -
اصول طراحي نظامهاي آموزشي 1412235 2 01 زهره خوش نشین لنگرودی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي 1412755 2 55 زهرا نيك نام هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) -
اصول و مباني آموزش و پرورش 1412048 3 02 رضا حبیبی هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) -
اعتياد 1414868 2 65 شهرام محمدخانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) -
اقتصاد اطلاعات 1413566 2 55 نصرت ریاحی نیا هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) -
نمایش 1 - 20 از 303 نتیجه
از 16