دروس ارائه شده دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 303 نتیجه
از 16
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارتباطات و سيبرنتيك 1413559 2 65 یزدان منصوریان هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) -
ارزشيابي نظام ها و خدمات اطلاعاتي 1413581 2 55 یزدان منصوریان هرهفته يك شنبه (17:30 - 19:30) -
اسيب شناسي رواني 2 1411108 2 01 اسمعیل اسدپور هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) -
اشنائي باكتابخانه واصول كتابداري 1412018 2 01 سمیه سادات آخشیک هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) -
اشنائي باكتابخانه واصول كتابداري 1412018 2 02 سمیه سادات آخشیک هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) -
اشنائي بامفاهيم وروش تدريس رياضي 1412046 2 01 بلال ايزانلو هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
اصول طراحي پيامهاي آموزشي 1412220 2 01 عليرضا مقدم هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) -
اصول طراحي نظامهاي آموزشي 1412235 2 01 زهره خوش نشین لنگرودی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
اصول وروشهاي ارزشيابي دربرنامه ريزي درسي 1412755 2 55 زهرا نيك نام هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) -
اصول و مباني آموزش و پرورش 1412048 3 02 رضا حبیبی هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) -
اقتصاد اطلاعات 1413566 2 55 نصرت ریاحی نیا هرهفته يك شنبه (13:30 - 15:30) -
اموزش وپرورش ابتدائي و000متوسطه 1411029 3 01 مجید علی عسگری هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) -
اموزش وپرورش پيش دبستاني 1412038 2 01 عفت عباسی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) -
اموزش وپرورش تطبيقي 1412056 2 01 مجید علی عسگری هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) -
اموزش وپرورش تطبيقي 1412056 2 02 وحید معتمدی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
بازاريابي اطلاعات 1413586 2 01 نصرت ریاحی نیا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) -
برنامه ريزي آموزشي 1417716 2 55 یحیی قائدی هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
برنامه ريزي آموزشي 1417716 2 01 یحیی قائدی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) -
برنامه ريزي درسي 2 1412797 2 65 مجید علی عسگری هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) -
برنامه ريزي درسي 1417723 2 65 مجید علی عسگری هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) -
نمایش 1 - 20 از 303 نتیجه
از 16