مشاوره مشاوره

 

 

 

اعضای هیئت علمی گروه راهنمایی و مشاوره

نام مدرک رشته رتبه تخصص رایانامه
اسدپور، اسماعیل دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره خانواده dr.iasadpour [at] yahoo.com
تاجیک اسماعیلی، عزیزالله دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره -
ثنایی ذاکر، باقر دکترای تخصصی مشاوره استاد تمام، بازنشسته مشاوره -
رسولی، محسن دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره m.rasouli [at] khu.ac.ir
زهراکار، کیانوش دکترای تخصصی مشاوره دانشیار مشاوره dr_zahrakar [at] yahoo.com
کسایی اصفهانی، عبدالرحیم دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره شغلی -
محسن زاده، فرشاد دکترای تخصصی مشاوره استادیار مشاوره -
           

مدیر گروه: دکتر کیانوش زهراکار