مشاوره مشاوره

 

گروه راهنمایی و مشاوره در مقاطع و رشته‌های زیر دانشجو می‌پذیرد.
۱. کارشناسی مشاوره روزانه (کرج) - دریافت برنامه ترمی
۲. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی
۳. کارشناسی ارشد مشاوره شغلی روزانه (کرج) و شبانه (تهران)- دریافت برنامه ترمی
۴. کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه روزانه (کرج) و شبانه (تهران)
۵. دکترای مشاوره روزانه (کرج) و شبانه (تهران) - دریافت برنامه ترمی