اطلاعات تماس اطلاعات تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرج - تلفن: ۳۴۵۷۹۶۰۰ - کد کرج: ۰۲۶

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
انتظامات انتظامات ۲۷۰۳ - -
بهرامی، رویا کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی، و تکنولوژی آموزشی ۲۵۴۶ - -
حاجی قاسمی، معصومه کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته‌های تعلیم و تربیت پیش دبستانی و دبستانی، و کودکان استثنایی
و مقطع ارشد رشته‌های فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
۲۷۰۶ - -
محمد سلیمانی   2888 - -
رستم مظاهری، حمیده کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته مشاوره و مقطع کارشناسی ارشد
رشته‌های تحقیقات آموزشی، مشاوره، و روانشناسی تربیتی
۲۵۴۶ - -
خوشدل، مسعود مدیر امور عمومی ۲۸۸۸ - -
رحمانی‌خواه، زهرا کارشناس آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های روانشناسی (عمومی) و روانشناسی بالینی ۲۷۰۶ - -
رمضانی، ولی‌اله کارشناس آزمایشگاه روانشناسی ۲۷۴۴ - -
سرپرست، علی اکبر مدیر کتابخانه دانشکده ۲۷۰۲ - -
طولابی، سعید سرپرست آموزش دانشکدهامور‌آموزش دانشجویان دکتری، امتحانات و برنامه‌ریزی کلاس‌ها ۲۷۴۶ - -
طهماسبی، شهرام کارشناس تکنولوژی آموزشی و امور پژوهشی ۲۷۴۵ - -
غلامی، اکرم متصدی امور دفتری و رایانه دانشکده - دفتر ریاست دانشکده ۲۳۳۰ ۳۴۵۵۱۰۲۴ ۳۴۵۵۱۰۲۴
ملکی، آزاده کارشناس پژوهشی ۲۴۱۸ - -
نجفی، علی مسئول سایت‌های رایانه ۲۷۰۵ - -
نیک مهر، قدرت‌الله امور آموزشی دانشجویان دکترا 2888 - -

گروه‌ها و استادان در کرج

نام سمت تلفن داخلی
اتاق استادان دکتر برجعلی، دکتر گرامی‌پور ۲۷۷۰
اتاق استادان دکتر رسولی ۲۷۴۲
گروه برنامه‌ریزی درسی دکتر حسینی خواه ۲۳۲۷
گروه تکنولوژی آموزشی دکتر رستگارپور ۲۶۷۸
گروه روانشناسی بالینی دکتر مرادی ۲۳۲۸
گروه روانشناسی تربیتی دکتر کدیور ۲۶۷۸
گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دکتر منصوریان ۲۷۷۴
گروه فلسفه تعلیم و تربیت دکترمحمودنیا ۲۶۷۸
گروه مشاوره دکتر زهراکار ۲۷۷۳

تهران - تلفن: ۸۸۳۲۹۲۲۰ الی ۳

نام سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
دانیالی، سیمین مسئول دفتر رئیس دانشکده، معاون پژوهشی،
و کل گروه‌های آموزشی روانشناسی و مشاوره
۴۴۱۶ ۸۸۸۴۸۹۳۸ ۸۸۸۴۸۹۳۸
مرادی، منیژه مسئول دفتر معاون آموزشی و کل گروه‌های آموزشی علوم تربیتی
و تکنولوژی آموزشی و علم اطلاعات
۴۴۲۱ ۸۸۳۲۱۳۱۱ ۸۸۸۳۰۲۲۸