آیین ناامه کارشناسی آیین ناامه کارشناسی

آیین نامه آموزشی کارشناسی

  1. آیین نامه آموزشی کارشناسی مصوب وزارت علوم در سال ۱۳۹۱ که برای دانشجویان ورودی ۹۱ و ۹۲ لازم الاجراست
  2. آیین نامه آموزشی کارشناسی مصوب وزارت علوم در سال ۱۳۹۳ که برای دانشجویان ورودی ۹۳ به بعد لازم الاجراست